تسمه تایم لیفان 520 - 117-21

سایز : 117-21

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

سایز : 117-21

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم لیفان 520 - 117-21

تسمه تایم لیفان 520 - 117-21

سایز : 117-21

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

بررسی خود را بنویسید