تسمه تایم مزدا 323 - 123-22

سایز : 123-22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

سایز : 123-22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

نقدی ثبت نگردیده است

بررسی خود را بنویسید

تسمه تایم مزدا 323 - 123-22

تسمه تایم مزدا 323 - 123-22

سایز : 123-22

گارانتی  : 2 سال پس از تاریخ خرید و یا 80،000 کیلومتر

ساخت  : فرانسه (اصل)

بررسی خود را بنویسید